Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Metodologia obliczania

Indeks PSCMI 21 (w PLN/tonę i w PLN/GJ): odzwierciedla poziom cen (loco kopalnia2) miałów energetycznych klasy 23-26/08 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców krajowych. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 23≤Q<27 MJ/kg, zawartość siarki całkowitej poniżej 0,8% (Str < 0,8%). Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

Dane do wyznaczania Indeksu PSCMI 2, podlegają selekcji według następujących kryteriów:

  • wybiera się tylko dane dotyczące miałów,
  • wybiera się dane o sprzedaży do statystycznych grup odbiorców: ciepłownie zawodowe i niezawodowe, inni odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy krajowi,
  • wybiera się rekordy o zawartości siarki całkowitej: Srt  < 0,8%,
  • wybiera się rekordy o kaloryczności (wartości opałowej w stanie roboczym) : Qri  [ MJ/kg]: 23 ≤ Q < 27,
  • dla wyselekcjonowanych w ten sposób rekordów spełniających kryterium jakościowe oblicza się średnią cenę w PLN/GJ (dzieląc cenę jednostkową w PLN/tonę przez odpowiednią kaloryczność Q),
  • dokonuje się sortowania danych w tych rekordach- np. wg ilości, bądź cen- minimalizując w ten sposób możliwość identyfikacji danych jednostkowych,
  • oblicza się udział dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu PSCMI 2 w całości dostaw miałów do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych oraz pozostałych odbiorców krajowych.

 

Nazwa indeksu

Indeks PSCMI 2/T , średnia ważona cena w PLN/tonę

Nazwa indeksu

Indeks PSCMI 2/Q , średnia ważona cena w PLN/GJ

Warunki dostawy

Węgiel w sprzedaży do statystycznych grup odbiorców: ciepłownie przemysłowe i komunalne, inni odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy krajowi

Wolumen

Nie określa się minimalnej wielkości dostaw. Standardem wagowym będzie ilość węgla spełniającego kryterium jakościowe indeksu w badanym okresie

Sortyment węgla

Miały energetyczne (uziarnienie 20 – 0 mm)

Wartość opałowa

Qir [MJ/kg]: 23 ≤ Q < 27

Zawartość siarki całkowite

Mniejsza niż 0,8% (Str < 0,8%)

1 Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego jest znakiem prawnie zastrzeżony, którego właścicielami są Agencja Rozwoju Przemysłu SA i Towarowa Giełda Energii SA, będące wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie współwłaścicielami metodologii ich obliczania.

2 Cena bazowa loco kopalnia, tj. cena netto bez uwzględnienia podatku akcyzowego, w warunkach FCA, czyli "na wagonie" w punkcie załadunku, bez kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy na zasadniczej drodze przewozu.