Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Zespół Kontroli Dotacji Budżetowej

Zespół odpowiada za monitorowanie procesu likwidacji kopalń. Analizuje prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej oraz pomocy publicznej udzielonej na ten cel.

Do jego obowiązków należy także monitoring działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz działań dotyczących zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami naturalnymi (w trakcie likwidacji i po jej zakończeniu), wykonywanych w szczególności przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA i jej oddziały.

Do zadań Zespołu należy opiniowanie programów likwidacji kopalń, weryfikacja rocznych planów związanych z likwidacją kopalń i działaniami polikwidacyjnymi, analiza wniosków o miesięczne zaliczki na poszczególne zadania, analiza sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej. Zespół prowadzi monitoring dotyczący naprawiania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego oraz zakładu górniczego będącego w trakcie likwidacji. Weryfikuje roczne wnioski o przyznanie dotacji  budżetowej przeznaczonej na ten cel, analizuje wnioski o miesięczne zaliczki, a także sprawdza prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej.

Do obowiązków Zespołu należy także analiza sprawozdań rocznych z realizacji 24 projektów inwestycji początkowych, realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych, finansowanych w 2010 r. z dotacji budżetowej.

Ponadto, Zespół monitoruje prawidłowość wykorzystania dotacji, skierowanej do Kopalni Soli „Wieliczka” SA, Kopalni Soli „Bochnia” Sp. z o.o., SRK S.A, CZOK - Pompownia „Bolko”,  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji. Zajmuje się oceną realizacji zadań dotyczących likwidacji zakładów górniczych oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładów górniczych „Bochnia” i „Wieliczka”, zakładu górniczego KWK „Guido" i zakładu górniczego KWK „Królowa Luiza", działań polikwidacyjnych realizowanych przez CZOK - Pompownia „Bolko”, a także działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku „Piaseczno”.

Głównym źródłem danych, na podstawie których Zespół realizuje powierzone zadania, są programy likwidacji, roczne plany zadań wykonywanych w trakcie likwidacji oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji monitorowanych jednostek, roczne wnioski o przyznanie dotacji budżetowych w zakresie naprawiania szkód górniczych oraz sprawozdania miesięczne i roczne z realizacji zadań.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się głównie:

 • opinie do programów likwidacji kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części oraz aneksów do tych programów dotyczących górnictwa węgla kamiennego oraz kopalń soli, wraz z ich aktualizacjami, opinie do rocznych planów zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych oraz wniosków,
 • o przyznanie dotacji budżetowej przeznaczonej na naprawianie szkód górniczych, wraz z ich aktualizacjami,
 • propozycje miesięcznych zaliczek dotacji na monitorowane zadania,
 • informacje o wyniku przeprowadzonych kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej na monitorowane zadania,
 • miesięczne informacje o realizacji zadań dotyczących likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych i zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także naprawiania szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego oraz zakładu górniczego będącego w trakcie likwidacji,
 • kwartalne informacje dotyczące wykorzystania dotacji budżetowej przez Kopalnię Soli „Wieliczka” SA, Kopalnię Soli „Bochnia” Sp. z o.o., SRK S.A., CZOK -  Pompownia „Bolko”, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji.,
 • analiza sprawozdań rocznych z realizacji inwestycji początkowych objętych dotacją budżetową.

Zespół monitoruje również zmiany stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

Sporządza comiesięczną informację o stanie i zmianach zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych, z uwzględnieniem struktury stażowo-wiekowej pracowników. Prowadzi rejestr pracowników, którzy skorzystali z uprawnień osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego. Opiniuje wnioski o przyznanie dotacji na roszczenia pracownicze, przedstawione przez podmioty ubiegające się o tę dotację, oraz monitoruje jej wykorzystanie. Do zadań Zespołu należy przeprowadzanie kontroli dotyczących wydatkowania środków dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze. Zespół gromadzi szczegółowe informacje związane z działalnością firm usługowych, prowadzoną na rzecz kopalń węgla kamiennego. Jego obowiązkiem jest opracowywanie raportu dotyczącego stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce (sprawozdawczość publiczna G-09.9).

W ramach powierzonych zadań, zespół korzysta z bazy danych o osobach objętych restrukturyzacją zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz bazy danych zatrudnieniowych wszystkich spółek węglowych i prywatnych przedsiębiorstw górniczych. Wykorzystywane informacje gromadzone są od 1993 roku. Od 2009 r. gromadzone są dane kwartalne, dotyczące prac wykonywanych przez firmy usługowe na rzecz górnictwa węgla kamiennego (wykonywane zadania, czas pracy, zatrudnienie, wypadki). Zespół gromadzi informacje o zasobach węgla kamiennego w poszczególnych złożach, zarówno w okresie obowiązywania koncesji jak i dla całości złoża. Dane dotyczą zasobów bilansowych, pozabilansowych i przemysłowych, jak także jakości, zawartości siarki, popiołu i typu węgla.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

 • informacja o zatrudnieniu firm usługowych w kopalniach węgla kamiennego,
 • informacja o stanie i ruchu zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych,
 • struktura stażowo-wiekowa pracowników kopalń węgla kamiennego wg stanu na stanu na ostatni dzień roku,
 • sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego.

export body to pdf